ಶಿವ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾವಳಿ, ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನ್ನಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ

ಶಿವ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾವಳಿ: ಹಿಂದುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರಮಾನ ಪಂಚಾಂಗದ 5ನೇ ಮಾಸ ಶ್ರಾವಣ, ಈ ದಿನದಿಂದ ಶುಭಾಶಯ ವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಕೂಡ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ತದನಂತರ ಹಲವಾರು ಹಬ್ಬಗಳು ಈ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಾಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಜಪ ತಪ ಅನಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಘನ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂದೂ ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನ್ನಡ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಶುಭ ತರುವ 108 ಶಿವನ ಸೂತ್ರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಡಿಯುಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೊರಕುವುದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.

ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅಂಬಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶಿವಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅಂಧಕಾಸುರ ಸೂದನಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಕೌಮಾರಯೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮೃಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಕವಚಿನೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪರಶುಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಕಠೋರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಕ್ತೆಲಾಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ವೃಷಾಂಕಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ವೃಷಭಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅಹಿರ್ಭುಥ್ನ್ಯಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸ್ವರಮಯಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನವೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸ್ವಾತ್ತ್ವಿಕಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪ್ರಮಧಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ ಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪುರಾರಾತಯೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಯಜ್ಞಮಯಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮಹಾಸೇನ ಜನಕಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಭಿದೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅಪಪರ್ಗಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಗಿರಿಶಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸಹಸ್ರಪಾದೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಭುಜಂಗ ಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪೂಷದಂತಭಿದೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಗಿರಿಧನ್ವನೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮೃಡಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಚಾರುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಖಂಡಪರಶವೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ||

Read: ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದೊಳಗೆ ಶುಭಸುದ್ದಿ ಲಭಿಸುವುದು