ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ pdf

Are you so excited to learn some basic ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು then we won’t get disappointed because you reached the right place. Don’t waste your time let’s get started buddy. You just need to remember only 10 numbers if you do so then call yourself you are a Kannadiga. Don’t mess-up buddy just practice what we tell you. We will gonna mention Kannada numbers in Kannada and English as well with proper pronunciation text.


Zero 0 Sonne

One 1 Ondu

Two 2 Eradu

Three 3 Muuru

Four 4 Naalku

Five 5 Aidu

Six 6 Aaru

Seven 7 Elu

Eight 8 Entu

Nine 9 Ombattu

Ten 10 Hattu

Leven 11 Hannondu

Twelve 12 Hanneradu

Thirteen 13 Hadimuru

Fourteen 14 Hadinaalku

Fifteen 15 Hadinidu

Sixteen 16 Hadinaaru

Seventeen 17 Hadinelu

Eighteen 18 Hadinentu

Nineteen 19 Hattobanttu

Twenty 20 Eppattu

Twenty One 21 Eppatondu

Twenty Two 22 Eppattaeradu

Twenty Three 23 Eppattamuru

Twenty Four 24 Eppattanaalku

Twenty Five 25 Eppattaeidu

Twenty Six 26 Eppattaaaru

Twenty Seven 27 Eppattaelu

Twenty Eight 28 Eppattaentu

Twenty Nine 29 Eppattaombattu

Thirty 30 Muvattu

Forty 40 Nalavattu

Fifty 50 Aivattu

Sixty 60 Aruvattu

Seventy 70 Eppattu

Eighty 80 Embattu

Ninety 90 Tombattu

Hundred 100 Nuru

Thousand 1000 Saavira

One Lakh 100000 Ondulaksha

One Crore 10000000 Ondukooti


With these ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ pdf file try to use these while speaking, we will going to give you few sentences which involve numbers, just practice it these will help you definitely.

I have 3 cats

ನನ್ನ ಬಳಿ 3 ಬೆಕ್ಕುಗಳಿವೆ

Nannabali muru bekkugalive


I Speak 7 languages

ನಾನು 7 ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ

Naanu helubhashe maatanaadaballe


I traveled 5 countries

ನಾನು 5 ದೇಶ ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Naanu eludesha suttiddene


I lost 3 crores

ನಾನು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ

Naanu muru koti kaledukonde


I have 2 daughters

ನನಗೆ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ

Nanage eradu hennumakkalu